Register MBT

Door het bestuur van de Stichting Registratie MBT is met ingang van 16 december 2013 het Register MBT opengesteld.

De Stichting Registratie MBT is de rechtspersoon die zorg draagt voor uitvoering en instandhouding van het Register MBT.

Het Register MBT is een uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Anna Freud Centre (AFC) te Londen en MBT Nederland. In deze overeenkomst is de kwaliteitsborging van de MBT-behandeling, zoals voorgestaan door het AFC ( Anthony Bateman en Peter Fonagy) en MBT Nederland opgesteld. Tevens zijn de randvoorwaarden die daarvoor moeten worden vervuld op het gebied van kennis, ervaring en competenties van beroepsbeoefenaren hierin genoemd.

MBT Nederland en AFC werken nauw samen bij de ontwikkeling van kwalificatie-eisen en de vertaling daarvan naar de specifieke Nederlandse situatie.

Waarom een register?

Mentalization-Based Treatment (MBT) heeft de afgelopen jaren in Nederland een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Talloze behandelaars hebben opleidingen en supervisie gevolgd. Dit komt de kwaliteit van MBT als behandelmethodiek zeer ten goede. Het doel van het Register MBT is om deze kwaliteit inzichtelijk te maken. Dit gebeurt door een onafhankelijke toets te bieden van de opleidingen, werkervaring en competenties van behandelaren.

Het register heeft de volgende functies:

Het register toetst aanvragen voor opname in het register aan de kwalificatie-eisen die vastgelegd zijn door het Anna Freud Centre (grondleggers van MBT) en MBT Nederland;Het register maakt transparant wat de ervaring, opleiding en competenties zijn van MBT behandelaars;Het register kan worden geconsulteerd door professionals en patiënten met het oog op verwijzingen of de keuze van een behandelsetting;Het register draagt bij aan de kwaliteitsborging van MBT in Nederland.

Bestuur en Commissie Uitvoering Registratie

Het is verheugend dat professionals uit het GGZ-veld, allen direct of indirect betrokken bij de MBT-behandeling, bereid zijn gevonden zitting te nemen in het bestuur van de stichting of zitting te nemen in de Commissie Uitvoering Registratie (CUR). De CUR neemt de feitelijke beoordeling van de registratie-aanvragen voor zijn rekening.

Overgangsregelingen

De Stichting Registratie MBT is zich er van bewust dat bij het instellen van een register een aantal mensen dat al ervaring heeft in MBT en hierin opleiding heeft genoten, niet voldoet aan de officiële opleidingseisen die vanaf dat moment worden gesteld. Om daarin tegemoet te komen, zijn er in het verleden voor de meest voorkomende registertitels overgangsregelingen opgesteld. Deze overgangsregelingen zijn met ingang van 2017 echter niet meer van toepassing.

Het Register op langere termijn

In zijn huidige vorm is het werkingsterrein van het register nog beperkt tot MBT voor volwassenen. Wij hopen hier in de toekomst MBT voor systemen en MBT voor adolescenten aan toe te voegen

Gebruik van het Register

De kwalificatie-eisen treft u aan onder het kopje ‘register en kwalificatie-eisen’.Op de website www.register-mbt.nl vindt u alle achtergrondinformatie behorend bij het Register en de Stichting. Via de betreffende menu’s kunt u overgaan tot het aanvragen van registratie.

Tot slot

Wij gaan ervan uit dat het Register een nuttige functie zal gaan vervullen in de ontwikkeling van MBT in Nederland en zowel voor professionals als –potentiële- patiënten en andere geïnteresseerden de transparantie zal bevorderen.

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

Dag van de Psychotherapie 2019

De eerste 5 minuten

Het thema van het NVP-congres vrijdag 13 december is: De eerste 5 minuten, hoe manifesteren de eerste 5 levensjaren zich in de eerste 5 minuten van psychotherapie?